Dobré skoré ráno. Je pondelok 23.1.2017. Sviatok má Miloš
Slovak English German
2.jpg
logo_skola.gif

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY

kolaz s

 

Aktuálny oznam


Výrub stromov

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa oznamuje, že Rozhodnutím Okresného úradu Šaľa, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa zo dňa 10. januára 2017, č. j. OU-SA-OSZP-2017/000659-6-Sta. A č. j. OU-SA-OSZP-2016/008133-6-Sta., tento vydáva súhlas na uskutočnenie výrubu drevín rastúcich mimo les v rozsahu 28 ks v čase vegetačného pokoja od januára 2017 do 31. marca 2017, resp. od 01. októbra 2017 do 31. marca 2018.

Všetky dreviny sa nachádzajú v areáli Základnej školy s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa (Pozemok parcely registra „C“ č. 2667/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Šaľa. Vlastníkom pozemku je podľa Výpisu z listu vlastníctva č. 8637 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa). Dôvodom výrubu je zlý, resp. zhoršujúci sa zdravotný stav stromov a negatívne zasahovanie korún drevín do stavebných objektov školy a objektov nachádzajúcich sa na susediacich pozemkoch, prípadne ich rast do drôtov elektrického vedenia. Žiadateľ – ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa pri podávaní žiadosti na výrub drevín vychádzal z expertízneho posudku vypracovaného Ústavom ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, Akademická 2, 949 01  Nitra. Kontrolným skenovaním drevín bola potvrdená rozsiahla hniloba, resp. riziková stabilita u dotknutého počtu (viď. Rozhodnutie - súhlas na výrub). Zdravotný stav ostatných drevín je vyhovujúci, v danom prípade sa bude uvedená skutočnosť priebežne monitorovať, resp. v prípade potreby sa zrealizujú nevyhnutné ozdravné zásahy formou orezu.

V súlade s § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny (viď. bod III. Rozhodnutia), uskutoční žiadateľ – ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa na vlastné náklady do termínu 30. apríl 2018 náhradnú výsadbu v počte 40 ks drevín (javor, buk, jaseň, sakura, judášovec, lipa, jarabina, hloh – po 5ks z každého druhu) a súčasne po dobu 3 rokov odo dňa výsadby zabezpečí stálu odbornú údržbu drevín.

V Šali dňa 16. 1. 2017                                                                  

PhDr. Rudolf Kuklovský, riaditeľ školy

Všetky oznamy si môžete prečítať >TU<

Udalosti v škole

Vyhľadávanie

Návštevnosť

Dnes:10
Včera:191
Týždeň:10
Mesiac:4228
Spolu:61924

1
OnlineDobrú noc.

Najnovšie dokumenty

-------------------------------------------------
Organizačný poriadok
17.01.2017
Zápisnica RŠ č.2/2016
27.10.2016
Školský poriadok ŠKD 2016/2017
17.10.2016
Školský poriadok MŠ 2016/2017
17.10.2016
Školský poriadok ZŠ 2016/2017
17.10.2016
-------------------------------------------------

Jedálny lístok

jedalen


Nájdete nás tiež na

youtube logo logo fb   instagram


Naši partneri


© ZS s MS Jozefa Murgasa, Horna 22, Sala
Redakcny system JOOMLA